pulsujące słoneczko
chłopiec z jabłkiem

przekierowanie logo przekierowanie logo

sp7@poczta.onet.eu

małpa

Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny,emocjonalny, moralny i fizyczny.

logo programu kapitał ludzki logo logo logo uczeń obywatelowoce logo logo akcji

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 7 działa Rada Rodziców, w skład której wchodzi
12 członków - (1 przedstawiciel każdej klasy) wyłonionych w tajnych wyborach podczas zebrań klasowych.

Spośród członków (przedstawicieli) zostało wybrane prezydium w składzie:

Informacje Rady Rodziców

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw (z dnia 11.04.2007r.) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542) ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Przepisy nowej ustawy(zaczęły obowiązywać od 1 września 2007 r.),zwiększyły uprawnienia Rad Rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej oraz wprowadziły obowiązek funkcjonowania Rady Rodziców w szkołach i placówkach publicznych.

Rada Rodziców działa wg Regulaminu Rady Rodziców.

Aktualności

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dofinansowanie budowy skoczni w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.

Celem istnienia Rady Rodziców jest wspieranie działań Szkoły, dlatego zależy nam na tym, by umożliwić naszym dzieciom pełny rozwój fizyczny oraz intelektualny. W naszej szkole brak jest skoczni w dal z tego powodu zajęcia takie odbywają się na obcych obiektach. Wybudowanie takiej skoczni w naszej szkole umożliwiło by dostęp do takiej infrastruktury wszystkim uczniom naszej szkoły.

W podziękowaniu za okazane wsparcie przekażemy Państwu tarczę Przyjaciela Szkoły oraz Dyplom z podziękowaniem i wpisem na szkolnej stronie internetowej. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw.

Wpłat prosimy dokonywać na nr konto:

PKO BP 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie, ul. Spasowskiego 8, 31-139, Kraków
z dopiskiem:
dofinansowanie do budowy skoczni

Przewodniczący Rady Rodziców Adrian Harężlak

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zakupu szkolnych szafek szatniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.

Celem istnienia Rady Rodziców jest wspieranie działań Szkoły, dlatego zależy nam na tym, by zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zapewnić naszym uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szafkach. Część uczniów korzysta już z szafek i chcielibyśmy, aby taką możliwość mieli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W podziękowaniu za okazane wsparcie przekażemy Państwu tarczę Przyjaciela Szkoły oraz Dyplom z podziękowaniem i wpisem na szkolnej stronie internetowej. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw.

Wpłat prosimy dokonywać na nr konto:

PKO BP 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie, ul. Spasowskiego 8, 31-139, Kraków
z dopiskiem:
dofinansowanie do szafek szkolnych

Przewodniczący Rady Rodziców Adrian Harężlak

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się
( wtorek) o godz. 18:00
w pokoju nauczycielskim.

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do udziału w spotkaniu.

Pragniemy Państwa poinformować, że

przy wyjściu ze szkoły, po lewej stronie drzwi, znajduje się

skrzynka

"Uwagi, wnioski, sugestie".

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu.

Kontakt z Radą Rodziców jest również możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mailowej:

radasp7krakow@gmail.com

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu, jak również wyrażania opinii o naszej dotychczasowej pracy oraz przekazywanie własnych propozycji czy sugestii.

Informacje o bieżących uchwałach i ważnych wydarzeniach wywieszane będą na znajdującej się naprzeciwko sekretariatu tablicy Rady Rodziców. Jak również na tablicy informacyjnej przy schodach do szatni.

Kraków 01.09.2016

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Przyjaciele.

Minęły wakacje i ponownie spotykamy się w Naszej „7”. Niektórzy po raz pierwszy, inni kolejny raz razem z dziećmi witają nowy rok szkolny. Rok nowych pomysłów?, oczekiwań , planów czy zamierzeń…

W naszej szkole prężnie działa Rada Rodziców, która pragnie zaprosić wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły do współpracy, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających naszym dzieciom ich głębszy rozwój a także pozwolą im rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z wami drodzy Rodzice, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Minione lata świadczą o naszej pracy i zaangażowaniu w życie szkoły. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w kółkach zainteresowań, konkursach, zawodach i olimpiadach. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw waszym oczekiwaniom poprzez działania, które są skierowane do naszych dzieci i mają na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, a mianowicie:

 • poprawę warunków nauki,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i dodatkowych atrakcji na terenie szkoły,
 • dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć.

Radę Rodziców tworzymy My, rodzice, poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas przedstawicieli, po jednym z każdej klasy. Rada w porozumieniu z Dyrekcją szkoły decyduje między innymi o tym:

 • w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci,
 • jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole po jak i przed lekcjami,
 • jakie nagrody dostaną i jakimi zabawkami będą się bawić w szkole.

Jednakże bez Waszej pomocy te plany nie będą możliwe do zrealizowania, dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Pieniądze zebrane przez Radę na Fundusz służą między innymi do:

 • pomocy w organizacji wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę, dyskotek itp.,
 • fundowaniu nagród dla dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie,
 • dbania o wizerunek szkoły (kwiaty, pokarm dla zwierzątek i rybek, nowoczesne pomoce naukowe itp.),
 • zachęcania naszych dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i kółkach zainteresowań poprzez dofinansowanie i fundowanie ciekawych nagród,
 • organizowania różnych akcji, mających na celu urozmaicenie życia szkolnego.

Wyżej wymienione cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o liczne wsparcie naszego wspólnego Funduszu. Informujemy również iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie. Pełne rozliczenie finansowe oraz sprawozdania z zebrań są udostępnione na tablicach informacyjnych.

Obecnie składka na Fundusz wynosi 40 zł na semestr od każdego dziecka/rodzeństwa. W związku ze zmianami w przepisach Rada zbiera również fundusze dedykowane na Ochronę i promocję zdrowia (Pielęgniarka) – 20 zł na semestr od każdego dziecka/rodzeństwa i Ksero – 10 zł na rok od każdego dziecka/rodzeństwa.

Kwoty te zostały ponownie zatwierdzone na ostatnim zebraniu ustępującej Rady. Oddelegowani przez nas przedstawiciele (członkowie Rady Rodziców) jednogłośnie uznali, że są to minimalne kwoty umożliwiające realizowanie między innymi powyższych celów. Rada opiekuje się również Świetlicą szkolną. W związku z tym pragniemy prosić o wpłaty na rzecz Świetlicy które wynoszą 1zł/dzień tj.20zł/miesiąc. Pieniądze te są w całości przeznaczone na zakup materiałów plastycznych, zabawek, piłek, gier,\ dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Składka na Fundusz Rady Rodziców to nie jest kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy - to pieniądze w 100% przeznaczone na nasze dzieci.

Plany Rady na najbliższy rok:

Rada zbiera fundusze na następujące projekty:

1.zakup podłogi interaktywnej,

2.rewitalizacja boiska trawiastego:

 • zakup 5 ławek (koszt ławki to ok 600 zł)
 • rozbudowa piaskownicy
 • utworzenie placu zabaw
 • utworzenie skoczni w dal

3.renowacja szatni:

 • wymiana wieszaków na szafki, w których dzieci mogły by pozostawić książki, czy śniadanie
  (koszt szafek dla jednej klasy to ok 4 500zł),
 • utworzenie mechanicznej wentylacji

4.zmiana w sposobie reprezentacji szkoły:

 • wprowadzenie krawatów i krawatników z logo szkoły
 • wprowadzenie jednolitego stroju( koszulek, bluz, bezrękawników) które zastąpią sztuczne mundurki
 • zorganizowanie pikniku rodzinnego Dni Siódemki
W dalszych planach chcielibyśmy zebrać środki na:
 • ufundowanie obiadów dla dzieci – Zupa dla każdego dziecka,
 • ufundowanie stypendium/nagród dla ucznia/-ów uzdolnionych,
 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • dodatkowe zajęcia dla szkolnego Chóru,
 • dodatkowe zajęcia na basenie,
 • inne dotacje celowe na rzecz szkoły.

Wpłat można dokonywać:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7

ul. Władysława Spasowskiego 8

31 - 139 Kraków

PKO BP Nr konta: 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

radasp7krakow@gmail.com


Szkoła Podstawowa nr 7 im.Wojska Polskiego 31-139 Kraków ul.Spasowskiego 8 tel/fax 12 633 74 42