• Deklaracja dostępności serwisu internetowego SP 7

   • Wstęp Deklaracji

    Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp7.pl.

    Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie (w skrócie SP 7):
    Telefon: +48 6337442
    E-mail:
    sp7@poczta.onet.eu
    Adres korespondencyjny: ul. Spasowskiego 8, 31-139 Kraków

    Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-12.

    Strona internetowa www.sp7.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

    • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SP 7

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • wyróżnienie odnośników,

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

    • zmiana koloru elementów strony przez uzytkownika,

    • mapa strony,

    • wskazanie jezyka strony w atrybucie " lang" i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP 7.

    Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-22.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W Szkole Podstawowej nr 7 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Stanisław Zelin sp7@poczta.onet.eu, telefon: 12 633 74 42 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:
    www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krakowie przy ul. Spasowskiego 8- budynek niedostosowany -
    nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    W zakresie dostępności architektonicznej:

    1. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, woźna,

    2. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego -(poinstruowany pracownik portierni),

    3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

    W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

    1. zapewnienie komunikacji ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez woźną o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w  miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.