Zapraszamy do lektury źródła wiedzy o naszej szkole, czyli Siódemkowej gazetki. Szczegóły znajdują się w zakładce "gazetka szkolna"
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

RODO

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie, reprezentowana przez Dyrektora.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 7 pod adresem inspektor3@mjo.krakow.pl

 

Klauzula informacyjna

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego z siedzibą 31-139 Kraków ul. Spasowskiego 8, kontakt: sp7@mjo.krakow.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego, z siedzibą 31-139 Kraków ul. Spasowskiego 8, kontakt: sp7@mjo.krakow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.

 2. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres (zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania), a następnie zostaną zniszczone.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.

 5. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody

 6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie będą profilowane.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl


Obowiązek informacyjny- monitoring wizyjny

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7im. Wojska Polskiego z siedzibą 31-139 Kraków ul. Spasowskiego 8, kontakt: sp7@mjo.krakow.pl i są one przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz  ochrony mienia.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych.

 2. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 5. Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z zarejestrowaniem Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

 
Data dodania: 2024-01-05 22:32:13
Data edycji: 2024-01-17 19:14:29
Ilość wyświetleń: 261
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej